Tvornica lakih metala d.d.
Šibenik, Narodnog preporoda 12
TLM Tvornica lakih metala d.d. se 20.7.2009.g. podijelila na tri nova društva

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU i/ili ZAKUP NEKRETNINA-POSLOVNOG PROSTORA

TLM-TVP d.o.o. za proizvodnju valjanih proizvoda
TLM-TPP d.o.o. za proizvodnju prešanih proizvoda
 


Važni dokumenti za preuzimanje
za pregled datoteka potreban je Adobe Acrobat reader kojeg možete preuzeti ovdje

Naziv dokumenta

Link na datoteku
TLM vornica lakih metala d.d. u stečaju - izvještaj za III kvartal 2016. TLM dd u stecaju III Q 2016 TFI
TLM vornica lakih metala d.d. u stečaju - izvještaj za II kvartal 2016. TLM dd u stecaju II Q 2016 TFI
 
TLM d.d. - revizorski izvještaj za 2015. godinu TLM dd-Revizorski izvjestaj za 2015
TLM d.d. - Kodeks korporativnog upravljanja - godišnji upitnik TLM - Kodeks korporativnog upravljanja - god upitnik 2015
TLM d.d. - Objava ročišta radi utvrđivanja pretpostavki za otvarajne stečajnog postupka TLM-objava rociste-stecajni uvjeti
TLM d.d. - Godišnji izvještaj za 2015. godinu - revidirani TLM-GFI-2015 revidirani
TLM-godisnji dokument objavljenih informacija za 2015. godinu TLM-godisnji dokument obvjavljenih informacija 2015
TLM d.d. - Izvještaj za I. kvartal 2016. god. TLM dd I Q 2016 TFI-pod
 
Poziv na 15. skupštinu ADRIAL PLUS D.O.O.
11. ožujka 2016. godine
Poziv 15 skupstinaADRIALPLUS-11032016
 
Obavijest o blokadi računa TLM blokada računa-25022016.
Obavijest o promjenama u sastavu Nadzornog odbora Priopcenje-promjene NO
Informacija o matičnoj državi članici informacija o maticnoj drzavi clanici-2302016.
 Izvještaj za IV Q 2015.g. TFI-pod TLM ddIV Q 2015 TFI-pod
 
Obavijest o održanoj redovnoj glavnoj skupštini TLM d.d. Šibenik TLM GLSK-odrzanaHANFA-ZSE 21122015
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA III 2015 TLM dd FIN IZV III Q 2015.pdf
POZIV NA SKUPŠTINU 27.10. .2015. godine u 12:00 sati
ADRIAL PLUS - 16.10.- izmjenjeni plan financijskog i operativnog restrukturiranja ADRIAL PLUS d.o.o.-16.10.- izmjenjeni plan fin i op restrukturiranja-rev-4.pdf
ADRIAL PLUS - Nacrt Predstečajne nagodbe ADRIAL PLUS-NACRT PSN-16.10.2015. - nacrt nagodbe-rev-2-OK.pdf
ADRIAL PLUS - Skupština - Odluka ADRIAL PLUS-SKUPSTINA - Odluka - 1115.pdf
Adrial Plus -- Poziv na 14. skupštinu 27.10.2015. godine u 12:00 sati Poziv 14 skupstina ADRIAL PLUS - 27102015.pdf
 
TLM Tvornica Lakih metala
Izvještaj za II kvartal 2015
TLM izvjestaj IIQ 2015
POZIV NA SKUPŠTINU 01.07.2015. godine u 11:30 sati
Poziv na skupstinu 01-07-2015 Poziv na skupstinu 01-07-2015
Prijavnica za sudjelovanje na Skupstini Prijavnica za sudjelovanje na Skupstini
Izvjesce skupstini ADRIAL PLUS-a doo Izvjesce skupstini ADRIAL PLUS-a doo
Odluka o utvrdjenju godisnjih financijskih izvjesca Odluka o utvrdjenju godisnjih financijski izvjesca
Odluka o izboru revizora Odluka o izboru revizora
Odluka o davanju razrjesnice Nadzornom odboru Odluka o davanju razrjesnice Nadzornom odboru
Odluka o davanju razrjesnice Upravi Odluka o davanju razrjesnice Upravi
Odluka o pokricu gubitaka Odluka o pokricu gubitaka
Odluka o usvajanju izvjesca Nadzornog odbora Odluka o usvajanju izvjesca Nadzornog odbora
Odluka o usvajanju izvjesca uprave o stanju drustva Odluka o usvajanju izvjesca uprave o stanju drustva
Dopis NO - 19.6.2015 Dopis NO - 19.6.2015
Izvjesce uprave o stanju drustva Adrial Plus za 2014 Izvjesce uprave o stanju drustva Adrial Plus za 2014
Godisnji financijski izvjestaj i bilanca za 2014 godinu - Adrial Plus Godisnji financijski izvjestaj i bilanca za 2014 godinu - Adrial Plus
 
POZIV I MATERIJALI ZA sjednicu Glavne skupštine TLM d.d. 29.06.2015.g.
Izmjena datuma održavanja
Glavne skupštine TLM-a d.d.
Izmjena datuma odrzavanja Glavne skupstine TLM-a dd
Obavijest o održavanju Glavne skupštine - 29. lipnja 2015. godine TLM-a d.d. Obavijes o odrzavanju HANFA,ZSE-odrzavanje GlSk
Odluke glavne skupštine Odluke Glavne skupstine 29.6.2015
Godišnje izvješće o stanju društva za 2014. godinu (dopunjeno) TLM-god.izv.uprave-dopunjeno-29.4.2015
Informacija o stanju društva TLM-informacija o stanju dr.-12.5.2015.
Izvješće Glavnoj skupštini TLM-a TLM-izvjestaj NO
Održane sjednice Uprave i NO TLM d.d.-a TLM-obavij.odrzana sjed NO-HANFA,ZSE,HINA-15.5.2015.
   
Najava sjednice NO TLM-a 15.svibnja TLM-najava NO-HANFA,ZSE,HINA-12.5.2015.
   
Financijski izvještaj TLM d.d. za I kvartal 2015.g. TLM dd - Izvjestaj za I kvartal 2015
Godišnji financijski  izvještaj TLM d.d. za 2014.g. TLM d.d. - GFI-2014 revidirani
Revizorski izvještaj TLM d.d. za 2014.g. TLM d.d. -Revizorski izvjestaj za 2014
Godišnji dokument objavljenih informacija TLM d.d. za 2014.g. TLM-godisnji dok objav informacija za 2014 -29.04.2015
Kodeks korporativnog upravljanja TLM d.d.-godišnji upitnik za 2014.g. TLM Kodeks korp upravljanja-god upitnik-2014
ADRIAL PLUS - 12. SKUPŠTINA 29.12.2014.g. - poziv
Poziv i materijali za Skupštinu ADRIAL PLUS-poziv i materijali za skupstinu 29122014
ADRIAL PLUS - 11. SKUPŠTINA 27.10.2014.g. - poziv i materijali
Poziv na skupštinu 27.10.2014. godine Adrial plus-Poziv-11.skupstina-27 10 2014
Odluka o izboru člana Nadzornog odbora ADRIALPLUS-11-14-izborNO
Odluka o opozivu člana Nadzobnog odbora ADRIALPLUS-10-14-opozivNO
   
Financijski izvještaji TLM d.d. II kvartal 2014., nerevidirano, nekonsolidirano TLM-a dd fin_izvje_ TFI-II kvartal 2014
Ostavka člana Nadzornog odbora (predsjednika) i izbor predsjednika Nadzornog odbora TLM-NO-obavijest-HANFA-ZSE-HINA-24072014.
GLAVNA SKUPŠTINA TLM d.d. od 24.06.2014 TLM-obav o odr Gl sk-24 6 2014
Odluke Gl skupstine TLM-a dd 24 6 2014
TLM d.d. – obavijest o materijalnim činjenicama TLM-obav sporovi-HANFA ZSE 24 6 2014
   

Adrial plus – Odluka uprave o sazivanju skupštine

Adrial Plus - odluka uprave o sazivanju skupstine

Adrial plus - Poziv za skupštinu 24.06.2014.

Adrial Plus - poziv za skupstinu 24614

Adrial plus - Prijedlozi odluka za skupštinu 24.06.2014.

Adrial plus - prijedlozi i odluka skupstine

Adrial plus - Godišnje financijsko izvješće za 2013.

Godisnji fin izvjestaj za 2013 - Adrial Plus

Adrial plus - Izvješće neovisnog revizora i finacijsko izvješće za 2013.

Adrial plus-revizorski izv - 31 12 2013

Adrial plus - Izvješće uprave – za 2013..

Izvjesce Uprave za 2013. - Adrial plus

Adrial plus - Izvješće Uprave o stanju društva konsol. God izvj. Za 2013.

Izvjesce Uprave i kons god izvj za 2013. - Adrial Plus

Adrial plus Grupa - konsolidirani fin. izvještaj za 2013.

Adrial plus GRUPA-revizor konsolidirani fin izvjestaji -31 12 2013

Adrial plus - Godisnji fin. (konsol.) izvjestaj za 2013.

Godisnji fin (konsol) izvjestaj za 2013 - Adrial Plus

Adrial plus - Izvješće Nadzornog odbora Skupštini Adrial-a Plus

Izvjesce NO skupstini Adrial-a Plus
Obavijest o ostavci člana uprave TLM d.d. TLM-obavijest-HANFA ZSE ostavka clana uprave 20 62014
   
NADZORNI ODBOR Link na datoteku

Najava sjednice NO

Poziv za 7 sjednicu NO TLM dd 15-5-14

Obavijest o održanoj sjednici NO

TLM-UiNO-obavijest-HANFA-ZSE-HINA15-5-2014

Izvještaj NO za 2013.g.

Izvjesce NO TLM dd 2013

GLAVNA SKUPŠTINA 24. lipnja 2014.

Link na datoteku

Odluka o sazivanju Glavne skupštine

Odluka o sazivanju gl skupstine TLM dd 24-6-14

Poziv i dnevni red za Glavnu skupštinu

Poziv dnevni red i prijed odl Gl skupstine 26-6-14

Izvještaj uprave za 2013.g.

Izvjesce Uprave TLM dd za 2013

Financijska izvješća za 2013.g.

TLM dd GFI revidirano za 2013

Revizorsko izvješće 2013.g.

TLM dd revizorski izv 2013

Izvještaj NO za 2013.g.

Izvjesce NO TLM dd 2013

Prijedlozi odluka

Prijedlozi odluka Gl skupstine 24-6-2014

Prijava

Prijava-24-6-2014

 

VAŽNI DOKUMENTI PDF XLS
TLM d.d. - Godišnji dokument objavljenih informacija za 2013.g.
 
TLM d.d. - Godišnji financijski izvještaj za 2013.g., revidirano  
TLM d.d. - Tromjesečni financijski izvještaj za prvi kvartal 2014.g., nerevidirano  
GLAVNA SKUPŠTINA 27. lipnja 2013.
   
Priopćenje o promjenama u sastavu Nadzornog odbora  
TLM d.d. - Odluke Glavne skupštine 27.06.2013.  
TLM d.d. - Odluke Skupštinu 27.06.2013.  
Poziv na Glavnu skupstinu TLM d.d. - 27.6.2013.
 

Prijava i punomoc za Glavnu skupstinu 27.6.2013.

 

Prijedlozi odluka Glavne skupstine 27.6.2013.

 
TLM d.d. - Financijsko izvjesce za 2012.  
TLM d.d. - Revizorsko izvješće za 2012.  
TLM d.d. - Izvješće uprave za 2012.  

GLAVNA SKUPŠTINA 30. KOLOVOZA 2012. PDF XLS

Obavijest o održanoj redovnoj Glavna skupštinu TLM d.d. Šibenik

 

Prioćenje za javnost društva TLM d.d.

 

HINA –Potvrda o objavi prioćenja društva TLM d.d.

 
Glavna skupstina TLM - 30.8.2012 - poziv  
TLM d.d. - Financijsko izvjesce 2011  
Izvjesce Nadzornog odbora TLM-a 2011  
TLM d.d. - izvjesce o promjeni kapitala 31.12.2011.  
TLM d.d. - revizorsko izvješće 2011  
TLM d.d. - izvješće uprave 2011  
TLM d.d..- bilješke-31-12-2011  
Prijava i punomoc za glavnu skupstinu 30-8-2012  
Prijedlozi i odluke glavne skupstine 30-8-2012  
     
VAŽNI DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE PDF XLS
TLM d.d. - akcijski plan  
TLM-SPONZORSTVA-DONACIJE u 2012.g  
Kodeks korporativnog upravljanja- upitnik za 2012.g.  
Godišnji dokument objavljenih informacija za 2012.g.  
KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA – Godišnji upitnik za 2011  
Godišnji dokument objavljenih informacija za 2011. godinu
društva TLM Tvornica lakih metala d.d. Šibenik
 
Glavna skupstina TLM d.d. - 26.8.2011. - usvojene odluke  
Obavijest o odrzanoj Glavnoj skupstini - 26.8.2011  
Glavna skupština - 26.8.2011.-prijedlozi odluka  
Gl. skupština 26.8.2011. - poziv  
Prijava za gl. skupštinu - 26.8.2011  
Punomoć za gl. skupštinu - 26.8.2011.  
Izvješće Nadzornog odbora 2010.  
Izvješće Uprave 2010.  
Revizorsko izvješće 2010.  
GLAVNA SKUPŠTINA 31. KOLOVOZA 2010 PDF XLS
Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini  
Gl. skupstina 31.8.2010  
Izvjesce Nadzornog odbora  
Prijava za gl. skupstinu  
Punomoc za gl. skupstinu  
FINANCIJSKA IZVJEŠĆA PDF XLS
Financijski izvještaj - III kvartal 2013.g  
Financijsko izvješće za II kvartal 2013. godine  
Financijsko izvješće za I kvartal 2013. godine  
TLM d.d.-Revizorski izvještaj 2012.  
Financijsko izvješće za IV kvartal 2012. godine  
Financijsko izvješće za III kvartal 2012. godine  
TLM - Tromjesecni financ. izvjestaj-1-6-2012  
Godišnje izvješće za 2011.g., nerevidirano, nekonsolidirano  
Financijsko izvješće za I kvartal 2012. godine  
Financijsko izvješće za IV kvartal 2011. godine  
Financijsko izvješće za III kvartal 2011. godine  
Financijsko izvješće za II kvartal 2011 godine  
Financijsko izvješće za I kvartal 2011. godine  
Financijsko izvješće za 2010. godinu  
Financijsko izvješće IV kvartal 2010.g  
TLM d.d.  - Financijsko izvješće I-IX 2010.g  
TLM d.d.  - Financijsko izvješće I-VI 2010.g  
Financijska izvjesca 2009  
Financijska izvjesca 2009. - revizorsko izvješće  

Naziv datoteke PDF XLS
Godisnji dokument objavljenih informacija  

Financijsko izvješće za prvi kvartal 2010.   TFI-POD

Odluke glavne skupštine 9. studenog 2009.g.  
Priopćenje o podjeli  
Financijsko izvješće do 31.03.2009.  
Financijsko izvješće do 30.06.2009.  
Financijsko izvješće do 30.09.2009.  
Financijsko izvješće do 31.12.2009.